REGULAMIN

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.e-zdrowysklep.pl.

Sprzedającym jest MSM Corporation Szczepan Bratek z siedzibą w Katowicach ul. Działowa 22c,  zarejestrowany pod numerem NIP: 6340033332, Regon: 272103634  zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: pod numerem telefonu: +48 32 793 56 50 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@e-zdrowysklep.pl.

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002 r.Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zgodny z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 827)
 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji.
 4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 8. Sklep Internetowy (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.e-zdrowysklep.pl, za pośrednictwem, którego Klient może kupić Produkt.
 9. Strona – Usługodawca i Klient.
 10. Strona Sklepu każda strona bądź podstrona WWW znajdująca się pod adresem www.e-zdrowysklep.pl
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep internetowy www.e-zdowysklep.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.e-zdrowysklep.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.e-zdrowysklep.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową lub drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
 5. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupujący nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.
 11. W przypadku towarów, które mają dostępność „NA ZAMÓWIENIE” termin realizacji jest uzależniony od dostępności towaru u dystrybutora, sprzedający zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia z Kupującym terminu dostawy, zmiany lub anulowania zamówienia.
 12. Usługa diagnostyki snu odbywa się po złożeniu zamówienia przez Klienta, który korzystając z dostępnego na stronie internetowej sklepu, kalendarza zamówi na wskazany przez siebie adres urządzenie do diagnostyki snu. Po otrzymaniu urządzenia Klient jest zobowiązany uruchomić oraz założyć urządzenie samodzielnie, zgodnie ze wskazówkami załączonej instrukcji. Kolejno po dokonanym badaniu Klient odsyła urządzenie przy pomocy firmy kurierskiej, której dane i instrukcja zwrotu są podane w przesyłce.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm dostarczających przesyłki kurierskich i pocztowe. Nie istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.
 5. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.

§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (www.transferuj.pl) lub przelewem na konto bankowe sklepu.
 3. W przypadku usługi diagnostyka snu sklep internetowy ze względu na ponad przeciętną wartość przesyłki zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie. Ma to na celu zabezpieczenie należytego wykonania zlecenia usługi na rzecz Zamawiającego.

§ 6 Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 ). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia otrzymania zamówienia, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem.
 2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, pełnowartościowy, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
 5. Aktywacja zamówionej usługi następuje z chwilą zaksięgowania na rachunku Sprzedającego wynagrodzenia za usługę.
 6. W przypadku, gdy po aktywacji usługi Klient rozpocznie korzystanie z Usług (w szczególności zaloguje się na swoje konto) przed upływem 10 dni od daty zawarcia Umowy, jest to traktowane jako zgoda Klienta na rozpoczęcie świadczenia usług przez  Usługodawcę i w takim  i przypadku Konsumentowi nie będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od Umowy przed upływem 10-dniowego terminu na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.Nr 22,poz. 271,z pózn. zm.).
 7. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na adres podany jako adres korespondencyjny Usługodawcy.
 8. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
 9. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca, która zostanie przesłana do Klienta. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, Sklep bez zbędnej zwłoki, ale najpóźniej w terminie 14 dni dokona zwrotu zapłaty za towar i podstawową usługę dostarczenia na wskazane konto Klienta.
 10. Przykładowy Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu

§ 8 Procedura reklamacji

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 2. W przypadku, gdy gwarancji udziela Usługodawca, produkt należy odesłać na koszt Usługodawcy, na adres Usługodawcy.
 3. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.
 4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań – wymiana na towar wolny od wad lub zwrot gotówki, należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
 5. Koszt wysłania produktu do sprzedającego oraz dostarczenia naprawionego przedmiotu z powrotem do kupującego, ponosi Usługodawca.
 6. Klient ma prawo zareklamować zakupiony produkt w przypadku stwierdzenia wad fizycznych produktu oraz niezgodności otrzymanego produktu ze złożonym zamówieniem. Podstawę do przyjęcia reklamacji stanowi dostarczenie na adres sklepu  pisma z oświadczeniem o reklamacji (przykładowy wzór reklamacji stanowi załącznik do Regulaminu) oraz wadliwego produktu.
 7. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty  dostarczenia do Prowadzącego Sklep reklamowanego produktu.
 8. Koszty przesyłki związane z wysyłką uznanej przez Usługodawcę reklamacji zamówionych produktów pokrywa Usługodawca.
 9. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Dane osobowe Klienta podawane podczas procesu zamawiania produktów w Sklepie są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień. Klient, składając zamówienie, wyraża jednocześnie zgodę na przekazanie niezbędnych danych osobowych podmiotom odpowiadającym za dostarczenie zamówienia. Dane te są przekazywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 4. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
 5. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz  prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania ich usunięcia.
 6. Prowadzący Sklep pobiera i wykorzystuje następujące informacje na temat Klienta:

1)     Adres IP,

2)     Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 i ust. 2

 1. Prowadzący Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z podania błędnych danych. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnego adresu dostawy.
 2. W celach statystycznych oraz w celu podwyższania jakości obsługi świadczonej przez Sklep, Prowadzący Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Prowadzący Sklep informuje jednak, że nieakceptowanie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu. Szczegółowe zasady dotyczące plików cookies określa Polityka Cookies, dostępna w Sklepie.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Usługodawcy. Zakazuje się komercyjnego wykorzystywania publikowanych opisów produktów i ich zdjęć.
 2. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.
 3. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep dokłada należytej staranności, aby treść stron sklepu internetowego jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 5. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu pod adresem regulaminu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 7. Prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. O wszelkich zmianach regulaminu sklepu internetowego Klient zostanie poinformowany na stronie internetowej sklepu jak również poprzez pocztę elektroniczną z odpowiednim wyprzedzeniem 14 dni, co ma na celu stworzenie możliwości zaakceptowania zmian lub odstąpienia od umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Zamówienie złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu
 8. Data opublikowania regulaminu 25.12.2014r.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko konsumenta

 

Adres zamieszkania

                                                                                 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Oświadczam, że zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 odstępuję od umowy …………........................................……….......................................................................

(numer zamówienia) zawartej dnia ..................................................................................

 

W związku z tym proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie: ……………………………………..) w ustawowo określonym terminie na konto bankowe o następujących danych:

imię nazwisko ………………………………

adres ………………………………………...

nr konta bankowego. ………………..……..

 

podpis Konsumenta

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

FORMULARZ REKLAMACJI

 

 

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko reklamującego

 

Adres zamieszkania

 

 

                                                          

 

 

REKLAMACJA

 

Reklamuję jako niezgodny z zawartą umową ………………………………..………... (numer zamówienia) z dnia ………………. produkt : …………………………. (nazwa produktu), symbol: …………………………., za kwotę …………… (zapłacona kwota za reklamowany produkt) zł.

 

PRZYCZYNA REKLAMACJI

(opis)

 

 

 

 

 

podpis reklamującego